Меню

Территорія

Вели­ка догля­ну­та тери­то­рія ком­пле­ксу, з її роз­ма­ї­т­тям кві­тів та зеле­ні, а також малень­кі скве­ри та зати­шні зони від­по­чин­ку іде­аль­но ство­ре­ні для від­по­чин­ку душею нао­дин­ці з кни­гою чи роман­ти­чно­го вечо­ру з дру­гою поло­вин­кою та кели­хом вина.

Власна парковка

Піклу­є­те­ся про те, де зано­чує ваше авто? Пере­жи­ва­н­ням зась! У нашо­му ком­пле­ксі є спаль­не місце не тіль­ки для вас, а й для вашо­го авто, а про його ціло­до­бо­ву без­пе­ку подбає наша коман­да охо­рон­ців!

Торгівельний комплекс

«Здій­сни­мо будь-яку вашу заба­ган­ку» – саме такий девіз має наш тор­гі­вель­ний ком­плекс, адже тут ви змо­же­те купи­ти будь що: від зубної щітки до пля­шки прохо­ло­дно­го ігри­сто­го!

Аптека неподалік

Апте­ка з вели­ким вибoром лiкiв роз­та­шо­ва­на зов­сім поряд з тор­гі­вель­ним ком­пле­ксом, що дуже зру­чно, якщо вам або вашим близь­ким ста­ло недо­бре.