Меню

Пляж

+25..+26

Про­сто­рий та чистий пляж, осна­ще­ній тіньо­ви­ми наві­са­ми, пісок та про­зора мор­ська гладь – та сама кар­тин­ка іде­аль­ної від­пус­тки, яку малю­ють у сво­їй уяві люди, що мрі­ють про неї. У нас ваша мрія пере­тво­ри­ться у реаль­ність! А м’який клі­мат, зав­дя­ки яко­му орга­нізм не потре­бує аклі­ма­ти­за­ції, дозво­лить вам не тур­бу­ва­ти­ся про само­по­чу­т­тя навіть немов­лят та зро­бить ваш від­по­чи­нок більш кори­сним та наси­че­ним!

Пляжний бар

Наш пля­жний бар має неймо­вір­ну магне­ти­чну силу, і це не див­но, адже це іде­аль­не місце, щоб зустрі­ти пер­ший про­мінь на сві­тан­ку, щоб осві­жи­ти­ся прохо­ло­дним напо­єм або моро­зи­вом у спе­ко­тний день, або щоб поспіл­ку­ва­ти­ся з нови­ми зна­йо­ми­ми чи ста­ри­ми дру­зя­ми за кели­хом холо­дно­го пива з риб­кою вве­че­рі. А в вихі­дні дні наш діджей ство­рює іде­аль­ну атмо­сфе­ру щоб від­да­ти­ся запаль­но­му тан­цю на нашій пля­жній вечір­ці!

Пляжний екстрим/ Водні атракціони

Набри­дло лише лежа­ти та засма­га­ти на сон­ці, попи­ва­ю­чи прохо­ло­дний коктейль? Тоді час роз­ві­я­ти­ся! До ваших послуг екс­тре­маль­ні водні атра­кціо­ни: гідро­цикл, дива­ни-табле­тки, та щось новень­ке – «синій кит»! Все це додасть тро­шки екс­три­му на змі­ну нескін­чен­но­му пля­жно­му рела­ксу!