Меню

Стандарт

Виби­ра­ю­чи най­де­шев­ші із запро­по­но­ва­них, номе­ри кате­го­рії «Стан­дарт» з дво- чи три­мі­сним роз­мі­ще­н­ням, ви діста­не­те все потрі­бне для від­по­чин­ку: сан­ву­зол з гаря­чим душем, холо­диль­ник, теле­ві­зор, еле­ктри­чний чай­ник з набо­ром чашок. Номе­ри обла­дна­ні суча­сни­ми мебля­ми й деко­ро­ва­ні.

Гості хар­чу­ю­ться в про­сто­рій кон­ди­ці­йо­ва­ній залі їдаль­ні. Систе­ма хар­чу­ва­н­ня «швед­ська лінія» дозво­ляє в межах залу вибра­ти стра­ви, вихо­дя­чи з пере­ваг і сма­ку, в нео­бме­же­но­му обся­зі.

Ціни

Ціна вказана за добу за один номер з урахуванням 3-разового харчування

Основних
місць
16.05 10.06 11.06 30.06 01.07 14.08 15.08 27.08 28.08 15.09
1 695 770 820 770 695
2 1390 1540 1640 1540 1390
3 2085 2310 2460 2310 2085

Ціна додаткового місця

Діти до 4-х років (з харчуванням, без приставного місця) — безкоштовно.

Дитяче (4-12 років) 348 385 410 385 348
Доросле (12+ років) 487 539 574 539 487

Для реє­стра­ції при собі мати паспорт (номер оформ­ля­є­ться на одну осо­бу), а також копію сві­до­цтва про наро­дже­н­ня на дітей віком до 12-ти років.

Затишок і функційність

Номе­ри мебльо­ва­ні пов­ним ком­пле­ктом меблів. Є теле­ві­зор, еле­ктро­чай­ник з ком­пле­ктом чашок і холо­диль­ник. У цій кате­го­рії є одно­мі­сні номе­ри з полу­тор­ни­ми ліж­ка­ми для роз­мі­ще­н­ня мами з малю­ком.

Комфорт

У номе­рі пов­ний сан­ву­зол: туа­лет, рако­ви­на, душ з гаря­чою водою. Ручні та бан­ні рушни­ки вида­ю­ться кожно­му від­по­чи­валь­ни­ко­ві. При в’їзді ви зна­йде­те потрі­бний ком­плект: туа­ле­тний папір, мило, паке­ти на смі­т­тя. Є інвен­тар для при­би­ра­н­ня.

Шведська лінія

У наших їдаль­нях ми про­по­ну­є­мо різно­ма­ні­тні гаря­чі стра­ви, заку­ски й сала­ти, а також зав­жди сві­жий хліб і випі­чку вла­сно­го при­го­ту­ва­н­ня з пекар­ні ком­пле­ксу! Моло­чна про­ду­кція, сезон­ні фру­кти — є все для пов­но­цін­но­го хар­чу­ва­н­ня доро­слих і малю­ків. Виби­рай­те, що й скіль­ки ви хоче­те з’їсти сьо­го­дні!

Заселення в номер
12:00
в день в’їзду.
Звільнення номера
9:00
в день виїзду.

  • у разі від­мо­ви від поїзд­ки за 10 днів і біль­ше пере­д­опла­та повер­та­є­ться клі­єн­ту у пов­но­му обся­зі
  • у разі від­мо­ви від поїзд­ки менш ніж за 10 днів повер­не­н­ня пере­д­опла­ти не здій­сню­є­ться
  • роз­мір пере­д­опла­ти пови­нен бути не мен­шим вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у замов­ле­но­му вами номе­рі.

  • у разі від­мо­ви від поїзд­ки більш ніж за 10 днів вар­тість путів­ки повер­та­є­ться клі­єн­ту у пов­но­му обся­зі
  • у разі від­мо­ви від поїзд­ки менш ніж за 10 днів з клі­єн­та стя­гу­є­ться штраф у роз­мі­рі, що дорів­нює вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у замов­ле­но­му номе­рі.

  • якщо до закін­че­н­ня опла­че­но­го вами пері­о­ду пере­бу­ва­н­ня зали­ши­ло­ся від 1-го до 3-х днів, то повер­не­н­ня коштів не здій­сню­є­ться!
  • якщо до кін­ця опла­че­но­го пері­о­ду пере­бу­ва­н­ня зали­ши­ло­ся понад 3-х днів, то буде здій­сне­но повер­не­н­ня у пов­но­му обся­зі за весь пері­од, почи­на­ю­чи з 4-го дня з момен­ту вашо­го від’їзду. Тоб­то у разі достро­ко­во­го виїзду клі­єн­ту НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ сума, що дорів­нює вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у номе­рі.

До уваги наших клієнтів!!!

У 2019р. до Пода­тко­во­го Коде­ксу Укра­ї­ни вне­се­на ста­т­тя 268 “Тури­сти­чний збір”. Для гро­ма­дян Укра­ї­ни та гро­ма­дян інших дер­жав, що від­по­чи­ва­ють у смт. Кирил­лів­ка, тур. збір скла­дає 7,20 грн грн/день. З дітей до 18 років та тури­стів піль­го­вих кате­го­рій тури­сти­чний збір не стя­гу­є­ться (за умо­ви наяв­но­сті доку­пен­тів, що під­твер­джу­ють вік та ста­тус). Пла­тіж є ОБОВ’ЯЗКОВИМ, до вар­то­сті послуг НЕ ВХОДИТЬ та спал­чу­є­ться ОКРЕМО.