+380 (67) 545-65-65, +380 (67) 611-65-50, +380 (95) 022-14-12 з 10:00 по 17:00
Меню

Стандарт+

Дво- та три­мі­сні номе­ри кате­го­рії «Стан­дарт+» най­по­пу­ляр­ні­ші в гостей нашо­го ком­пле­ксу. Ці зати­шні номе­ри мають усе, що потрі­бно для ком­фор­тно­го від­по­чин­ку. Сан­ву­зол з гаря­чим душем, холо­диль­ник і теле­ві­зор, суча­сні меблі та стиль­ний декор. Абсо­лю­тно всі номе­ри мають лоджію чи бал­кон.

Гості хар­чу­ю­ться в про­сто­рій кон­ди­ці­йо­ва­ній сві­тлій залі за систе­мою «швед­ська лінія», що дозво­ляє в межах залу виби­ра­ти бажа­ні стра­ви в нео­бме­же­ній кіль­ко­сті.

Ціни

16.05 15.06 16.06 30.06 01.07 14.08 15.08 27.08 28.08 15.09
745 830 885 830 745

Ціна вказана за добу на одну людину з урахуванням триразового харчування

Затишок і функційність

Дво- та три­мі­сні номе­ри з можли­ві­стю дода­ти при­став­не місце (євро­роз­кла­да­чку). Є теле­ві­зор і холо­диль­ник. Пра­ску, фен, еле­ктро­чай­ник і вен­ти­ля­тор можна взя­ти напро­кат. Ліж­ка з орто­пе­ди­чни­ми матра­ца­ми та зру­чни­ми поду­шка­ми. У цій кате­го­рії є одно­мі­сні номе­ри з полу­тор­ни­ми ліж­ка­ми для роз­мі­ще­н­ня мами з малю­ком.

Комфорт

У номе­рі пов­ний сан­ву­зол: туа­лет, рако­ви­на, душ з гаря­чою водою. Ручні та бан­ні рушни­ки вида­ю­ться кожно­му від­по­чи­валь­ни­ко­ві. При в’їзді ви зна­йде­те потрі­бний ком­плект: туа­ле­тний папір, мило, паке­ти на смі­т­тя. Є інвен­тар для при­би­ра­н­ня.

Шведська лінія

У наших їдаль­нях ми про­по­ну­є­мо різно­ма­ні­тні гаря­чі стра­ви, заку­ски й сала­ти, а також зав­жди сві­жий хліб і випі­чку вла­сно­го при­го­ту­ва­н­ня з пекар­ні ком­пле­ксу! Моло­чна про­ду­кція, сезон­ні фру­кти — є все для пов­но­цін­но­го хар­чу­ва­н­ня доро­слих і малю­ків. Виби­рай­те, що й скіль­ки ви хоче­те з’їсти сьо­го­дні!

до 4-х років

Діти до 4-х років (з хар­чу­ва­н­ням, без при­став­но­го місця) — без­ко­штов­но.

4–12 років

У разі роз­мі­ще­н­ня на дода­тко­во­му місці дітей від 4-х до 12-ти років ціна ста­но­вить 50% від вар­то­сті основ­но­го місця за добу з хар­чу­ва­н­ням.

12+

У разі роз­мі­ще­н­ня на дода­тко­во­му місці дітей стар­ше 12-ти років, а також доро­слих, ціна ста­но­вить 70% від вар­то­сті основ­но­го місця за добу з хар­чу­ва­н­ням.

Для реє­стра­ції при собі мати паспорт (номер оформ­ля­є­ться на одну осо­бу), а також копію сві­до­цтва про наро­дже­н­ня на дітей віком до 12-ти років.

Заселення в номер
12:00
в день в’їзду.
Звільнення номера
9:00
в день виїзду.

  • у разі від­мо­ви від поїзд­ки за 10 днів і біль­ше пере­д­опла­та повер­та­є­ться клі­єн­ту у пов­но­му обся­зі
  • у разі від­мо­ви від поїзд­ки менш ніж за 10 днів повер­не­н­ня пере­д­опла­ти не здій­сню­є­ться
  • роз­мір пере­д­опла­ти пови­нен бути не мен­шим вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у замов­ле­но­му вами номе­рі.

  • у разі від­мо­ви від поїзд­ки більш ніж за 10 днів вар­тість путів­ки повер­та­є­ться клі­єн­ту у пов­но­му обся­зі
  • у разі від­мо­ви від поїзд­ки менш ніж за 10 днів з клі­єн­та стя­гу­є­ться штраф у роз­мі­рі, що дорів­нює вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у замов­ле­но­му номе­рі.

  • якщо до закін­че­н­ня опла­че­но­го вами пері­о­ду пере­бу­ва­н­ня зали­ши­ло­ся від 1-го до 3-х днів, то повер­не­н­ня коштів не здій­сню­є­ться!
  • якщо до кін­ця опла­че­но­го пері­о­ду пере­бу­ва­н­ня зали­ши­ло­ся понад 3-х днів, то буде здій­сне­но повер­не­н­ня у пов­но­му обся­зі за весь пері­од, почи­на­ю­чи з 4-го дня з момен­ту вашо­го від’їзду. Тоб­то у разі достро­ко­во­го виїзду клі­єн­ту НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ сума, що дорів­нює вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у номе­рі.

До уваги наших клієнтів!!!

У 2019р. до Пода­тко­во­го Коде­ксу Укра­ї­ни вне­се­на ста­т­тя 268 “Тури­сти­чний збір”. Для гро­ма­дян Укра­ї­ни та гро­ма­дян інших дер­жав, що від­по­чи­ва­ють у смт. Кирил­лів­ка, тур. збір скла­дає 5,70 грн грн/день. З дітей до 18 років та тури­стів піль­го­вих кате­го­рій тури­сти­чний збір не стя­гу­є­ться (за умо­ви наяв­но­сті доку­пен­тів, що під­твер­джу­ють вік та ста­тус). Пла­тіж є ОБОВ’ЯЗКОВИМ, до вар­то­сті послуг НЕ ВХОДИТЬ та спал­чу­є­ться ОКРЕМО.