Стандарт еліт

Номе­ри кате­го­рії «Стан­дарт еліт» заці­кав­лять тих, кому не так важли­ва про­сто­рість номе­ра, як різно­ма­ні­тність хар­чу­ва­н­ня. Гості виби­ра­ють цю кате­го­рію за можли­вість хар­чу­ва­ти­ся у ВІП-залах з роз­ши­ре­ним асор­ти­мен­том страв.

Ці номе­ри роз­мі­ще­ні в кор­пу­сах, макси­маль­но набли­же­них до моря (кор­пу­си 1 і 2). Усі номе­ри одна­ко­ві за пло­щею з номе­ра­ми «Стан­дарт+», але мають про­сто­ру лоджію для від­по­чин­ку.

Ціни

Ціна вказана за добу за один номер з урахуванням 3-разового харчування

Основних
місць
16.05 10.06 11.06 30.06 01.07 14.08 15.08 27.08 28.08 15.09
1 990 1100 1175 1100 990
2 1980 2200 2350 2200 1980
3 2970 3300 3525 3300 2970

Ціна додаткового місця

Діти до 4-х років (з харчуванням, без приставного місця) — безкоштовно.

Дитяче (4-12 років) 495 550 588 550 495
Доросле (12+ років) 693 770 823 770 693

Для реє­стра­ції при собі мати паспорт (номер оформ­ля­є­ться на одну осо­бу), а також копію сві­до­цтва про наро­дже­н­ня на дітей віком до 12-ти років.

Затишок і функційність

Номе­ри мебльо­ва­ні суча­сни­ми мебля­ми та стиль­но деко­ро­ва­ні. Ліж­ка з орто­пе­ди­чни­ми матра­ца­ми та зру­чни­ми поду­шка­ми. Холо­диль­ник, еле­ктро­чай­ник з набо­ром чашок, теле­ві­зор і кон­ди­ціо­нер у наяв­но­сті.

Комфорт

У номе­рі пов­ний сан­ву­зол: туа­лет, рако­ви­на, душ з гаря­чою водою. Ручні та бан­ні рушни­ки вида­ю­ться кожно­му від­по­чи­валь­ни­ко­ві. При в’їзді ви зна­йде­те потрі­бний ком­плект: туа­ле­тний папір, мило, паке­ти на смі­т­тя.

Харчування у VIP-залі

У наших їдаль­нях ми про­по­ну­є­мо різно­ма­ні­тні гаря­чі стра­ви, заку­ски й сала­ти, а також зав­жди сві­жий хліб і випі­чку вла­сно­го при­го­ту­ва­н­ня з пекар­ні ком­пле­ксу! У ВІП-залах для вас — роз­ши­ре­ний асор­ти­мент заку­сок, сала­тів і десер­тів. Моло­чна про­ду­кція, сезон­ні фру­кти — є все для пов­но­цін­но­го хар­чу­ва­н­ня доро­слих і малю­ків. Виби­рай­те, що й скіль­ки ви хоче­те з’їсти сьо­го­дні!

Заселення в номер
12:00
в день в’їзду.
Звільнення номера
9:00
в день виїзду.

  • у разі від­мо­ви від поїзд­ки за 10 днів і біль­ше пере­д­опла­та повер­та­є­ться клі­єн­ту у пов­но­му обся­зі
  • у разі від­мо­ви від поїзд­ки менш ніж за 10 днів повер­не­н­ня пере­д­опла­ти не здій­сню­є­ться
  • роз­мір пере­д­опла­ти пови­нен бути не мен­шим вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у замов­ле­но­му вами номе­рі.

  • у разі від­мо­ви від поїзд­ки більш ніж за 10 днів вар­тість путів­ки повер­та­є­ться клі­єн­ту у пов­но­му обся­зі
  • у разі від­мо­ви від поїзд­ки менш ніж за 10 днів з клі­єн­та стя­гу­є­ться штраф у роз­мі­рі, що дорів­нює вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у замов­ле­но­му номе­рі.

  • якщо до закін­че­н­ня опла­че­но­го вами пері­о­ду пере­бу­ва­н­ня зали­ши­ло­ся від 1-го до 3-х днів, то повер­не­н­ня коштів не здій­сню­є­ться!
  • якщо до кін­ця опла­че­но­го пері­о­ду пере­бу­ва­н­ня зали­ши­ло­ся понад 3-х днів, то буде здій­сне­но повер­не­н­ня у пов­но­му обся­зі за весь пері­од, почи­на­ю­чи з 4-го дня з момен­ту вашо­го від’їзду. Тоб­то у разі достро­ко­во­го виїзду клі­єн­ту НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ сума, що дорів­нює вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у номе­рі.

До уваги наших клієнтів!!!

У 2019р. до Пода­тко­во­го Коде­ксу Укра­ї­ни вне­се­на ста­т­тя 268 “Тури­сти­чний збір”. Для гро­ма­дян Укра­ї­ни та гро­ма­дян інших дер­жав, що від­по­чи­ва­ють у смт. Кирил­лів­ка, тур. збір скла­дає 7,20 грн грн/день. З дітей до 18 років та тури­стів піль­го­вих кате­го­рій тури­сти­чний збір не стя­гу­є­ться (за умо­ви наяв­но­сті доку­пен­тів, що під­твер­джу­ють вік та ста­тус). Пла­тіж є ОБОВ’ЯЗКОВИМ, до вар­то­сті послуг НЕ ВХОДИТЬ та спал­чу­є­ться ОКРЕМО.