+380 (67) 545-65-65, +380 (67) 611-65-50, +380 (95) 022-14-12 з 10:00 по 17:00
Меню

Люкс+

Номе­ри «Люкс+» — це діа­ман­ти нашо­го номер­но­го фон­ду. Вони роз­мі­ще­ні в елі­тних дерев’яних коте­джах. У дво­кім­на­тних номе­рах цієї кате­го­рії, що скла­да­ю­ться з віталь­ні та спаль­ні, можуть роз­мі­сти­ти­ся від двох до шести осіб. Мають про­сто­рі бал­ко­ни чи лоджії, дві про­сто­рі окре­мі кім­на­ти з ТБ і кон­ди­ціо­не­ром у кожній.

Хар­чу­ва­н­ня для гостей номе­рів «Люкс+» теж най­ви­що­го рів­ня в зати­шній залі «Соня­чна» з най­шир­шим вибо­ром страв на будь-який най­ви­мо­гли­ві­ший смак.

Ціни

16.05 15.06 16.06 30.06 01.07 14.08 15.08 27.08 28.08 15.09
1525 1680 1790 1680 1525

Ціна вказана за добу на одну людину з урахуванням триразового харчування

Максимальний комфорт і простір

Номе­ри кате­го­рії «Люкс+» піді­йдуть для роз­кі­шно­го від­по­чин­ку на двох. Мають спаль­ню та про­сто­ру віталь­ню з кухон­ним куто­чком і про­сто­ри­ми лоджі­я­ми з видом на море. Але якщо у вас вели­ка сім’я, то цей варі­ант також для вас без шко­ди для зру­чно­сті. Номе­ри мебльо­ва­ні нови­ми мебля­ми та стиль­но деко­ро­ва­ні. Ліж­ка з орто­пе­ди­чни­ми матра­ца­ми та зру­чни­ми поду­шка­ми. Можли­во вста­но­ви­ти два дода­тко­вих місця (євро­роз­кла­да­чки).

Сервіс

У номе­рах все для вашо­го ком­фор­ту: холо­диль­ник, кон­ди­ціо­нер, теле­ві­зор, еле­ктро­чай­ник, пра­ска (+ дошка для пра­су­ва­н­ня) та фен. Пов­ний ком­плект посу­ду. Є вбу­до­ва­ний сейф для збе­рі­га­н­ня цін­них речей.
Оби­дві кім­на­ти номе­ра (віталь­ня та спаль­ня) ізо­льо­ва­ні, що дуже зру­чно для ком­фор­ту й сну сімей.
Щоден­но про­во­ди­ться при­би­ра­н­ня номе­ра.

Харчування у VIP-залі

Зати­шна зала «Соня­чна» для гостей номе­рів кате­го­рії «Люкс+» — це щодня най­ви­щий вибір і різно­ма­ні­тність з любов’ю при­го­то­ва­них пер­со­наль­ним куха­рем гаря­чих страв, заку­сок і сала­тів; зав­жди сві­жий хліб, ніжна випі­чка та тісте­чка вла­сно­го при­го­ту­ва­н­ня. Моло­чна про­ду­кція, сезон­ні фру­кти, соки, іта­лій­ська кава на сні­да­нок — є все для пов­но­цін­но­го хар­чу­ва­н­ня доро­слих і малю­ків.

до 4-х років

Діти до 4-х років (з хар­чу­ва­н­ням, без при­став­но­го місця) — без­ко­штов­но.

4–12 років

У разі роз­мі­ще­н­ня на дода­тко­во­му місці дітей від 4-х до 12-ти років ціна ста­но­вить 50% від вар­то­сті основ­но­го місця за добу з хар­чу­ва­н­ням.

12+

У разі роз­мі­ще­н­ня на дода­тко­во­му місці дітей стар­ше 12-ти років, а також доро­слих, ціна ста­но­вить 70% від вар­то­сті основ­но­го місця за добу з хар­чу­ва­н­ням.

Для реє­стра­ції при собі мати паспорт (номер оформ­ля­є­ться на одну осо­бу), а також копію сві­до­цтва про наро­дже­н­ня на дітей віком до 12-ти років.

Заселення в номер
12:00
в день в’їзду.
Звільнення номера
9:00
в день виїзду.

  • у разі від­мо­ви від поїзд­ки за 10 днів і біль­ше пере­д­опла­та повер­та­є­ться клі­єн­ту у пов­но­му обся­зі
  • у разі від­мо­ви від поїзд­ки менш ніж за 10 днів повер­не­н­ня пере­д­опла­ти не здій­сню­є­ться
  • роз­мір пере­д­опла­ти пови­нен бути не мен­шим вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у замов­ле­но­му вами номе­рі.

  • у разі від­мо­ви від поїзд­ки більш ніж за 10 днів вар­тість путів­ки повер­та­є­ться клі­єн­ту у пов­но­му обся­зі
  • у разі від­мо­ви від поїзд­ки менш ніж за 10 днів з клі­єн­та стя­гу­є­ться штраф у роз­мі­рі, що дорів­нює вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у замов­ле­но­му номе­рі.

  • якщо до закін­че­н­ня опла­че­но­го вами пері­о­ду пере­бу­ва­н­ня зали­ши­ло­ся від 1-го до 3-х днів, то повер­не­н­ня коштів не здій­сню­є­ться!
  • якщо до кін­ця опла­че­но­го пері­о­ду пере­бу­ва­н­ня зали­ши­ло­ся понад 3-х днів, то буде здій­сне­но повер­не­н­ня у пов­но­му обся­зі за весь пері­од, почи­на­ю­чи з 4-го дня з момен­ту вашо­го від’їзду. Тоб­то у разі достро­ко­во­го виїзду клі­єн­ту НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ сума, що дорів­нює вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у номе­рі.

До уваги наших клієнтів!!!

У 2019р. до Пода­тко­во­го Коде­ксу Укра­ї­ни вне­се­на ста­т­тя 268 “Тури­сти­чний збір”. Для гро­ма­дян Укра­ї­ни та гро­ма­дян інших дер­жав, що від­по­чи­ва­ють у смт. Кирил­лів­ка, тур. збір скла­дає 5,70 грн грн/день. З дітей до 18 років та тури­стів піль­го­вих кате­го­рій тури­сти­чний збір не стя­гу­є­ться (за умо­ви наяв­но­сті доку­пен­тів, що під­твер­джу­ють вік та ста­тус). Пла­тіж є ОБОВ’ЯЗКОВИМ, до вар­то­сті послуг НЕ ВХОДИТЬ та спал­чу­є­ться ОКРЕМО.