Меню

Безпека та здоров’я

«При­мор­ська Гала­тея» попі­клу­ва­ла­ся не лише про ком­форт та роз­ва­ги, а ще й про такі не менш важли­ві речі як без­пе­ка. Ми при­ді­ля­є­мо дуже бага­то ува­ги захо­дам, що роблять ваш від­по­чи­нок більш без­пе­чним та спо­кій­ним. Тому, хоч ми і раді гостям зві­ду­сю­ди, две­рі нашо­го ком­пле­ксу зачи­ня­ю­ться о 23:00, а також його ціло­до­бо­во пиль­нує ціла коман­да ква­лі­фі­ко­ва­них охо­рон­ців та каме­ри відео­спо­сте­ре­же­н­ня.

Пост МНС та команда рятувальників

Ми пиша­є­мо­ся тим, що єди­ні на всій косі, бо навіть у всій Кири­лів­ці, має­мо свій вла­сний пост МНС, що цілий день пиль­нує аква­то­рію Азов­сько­го узбе­реж­жя, та є гаран­том без­пе­ки всіх наших гостей, що від­по­чи­ва­ють на пля­жі. Наша коман­да ряту­валь­ни­ків на про­тя­зі дня у будь яко­му випад­ку змо­же нада­ти вам пер­шу допо­мо­гу!

Медицина

Для таких екс­тре­ма­лів, що досі нава­жу­ю­ться купу­ва­ти кре­ве­тки, чебу­ре­ки та інші «сма­ко­ли­ки» на пля­жі, а також в разі якщо вас ата­ку­ва­ли віру­си чи щось непри­єм­не навіть на морі, в нас є лікар-тера­певт, який зав­жди допо­мо­же якнай­швид­ше повер­ну­ти­ся до пов­но­цін­но­го від­по­чин­ку.