Меню

Загальна інформація

Сімей­ний курорт «При­мор­ська-Гала­тея» — зеле­ний оазис ком­фор­ту і роз­ваг, роз­та­шо­ва­ний на дру­жньо­му узбе­реж­жі лагі­дно­го Азов­сько­го моря.

Зов­сім не випад­ко­во наш рекре­а­цій­ний ком­плекс нале­жить до трій­ці ліде­рів на косі Пере­сип.

Широ­кий, ретель­но догля­ну­тий спів­ро­бі­тни­ка­ми ком­пле­ксу пляж пода­рує Вам неза­бу­тні годи­ни насо­ло­ди морем і пів­ден­ним сон­цем. Тіньо­ві наві­си дозво­лять вам кон­тро­лю­ва­ти інтен­сив­ність засма­ги. А пункт про­ка­ту чов­нів і водних вело­си­пе­дів, а також різно­ма­ні­тні водні атра­кціо­ни, зро­блять ваше пере­бу­ва­н­ня на пля­жі весе­лим і неза­бу­тнім.

У най­ближ­чо­му сусід­стві з тери­то­рі­єю пля­жу (від­стань від пля­жу до I-го кор­пу­су — мен­ше 20 м) роз­та­шо­ва­ні і пото­па­ють у зеле­ні три­по­вер­хо­ві кор­пу­си. В одно­му з них зна­хо­ди­ться і ваш номер. Неза­ле­жно від того, якій з кате­го­рій номе­рів ви від­да­сте пере­ва­гу, про­жи­ва­н­ня тут пода­рує вам від­чу­т­тя ком­фор­ту і дома­шньо­го зати­шку.

Вийшов­ши з кор­пу­су, ви у той самий час пори­не­те у прохо­ло­ду зеле­них тіни­стих алей. Загу­бле­ні серед дерев скуль­пту­ри і кві­ту­чі клум­би пода­ру­ють насо­ло­ду вашо­му погля­ду, а диво­ви­жні фон­та­ни нада­дуть усім від­по­чи­ва­ю­чим на най­ближ­чих лав­ках бажа­ну прохо­ло­ду.

Пере­бу­ва­ю­чи у нас, вам не дове­де­ться піклу­ва­ти­ся про хар­чу­ва­н­ня. Про­сто­рі сві­тлі зали їдаль­ні, при­ві­тний обслу­го­ву­ю­чий пер­со­нал і чудо­ве меню — запо­ру­ка зав­жди пре­кра­сно­го апе­ти­ту наших від­по­чи­ва­ю­чих. Про­по­ну­є­мо Вам суча­сну систе­му хар­чу­ва­н­ня «Швед­ський стіл». До ваших послуг широ­кий кулі­нар­ний асор­ти­мент, при цьо­му ви самі змо­же­те оби­ра­ти блю­да за вла­сним сма­ком і настро­єм. А для гостей, які про­жи­ва­ють у номе­рах кате­го­рій «Люкс», «Напів­люкс» і «Стан­дарт-еліт», VIP-зали з під­ви­ще­ним рів­нем ком­фор­ту.

Ми чека­є­мо на вас, наші дав­ні і нові дру­зі!