Меню

Правила

Дбай­ли­во став­те­ся до май­на вашо­го номе­ра. Пам’ятайте, що несе­те мате­рі­аль­ну від­по­від­аль­ність за май­но, яке вві­ре­не у ваше кори­сту­ва­н­ня.

Дотри­муй­тесь пра­вил поже­жної без­пе­ки. Вихо­дя­чи з номе­ру, не зали­шай­те вклю­че­ни­ми еле­ктро­при­ла­ди. Не паліть у номе­рі!

Палі­н­ня у номе­рах, а також у місцях масо­во­го ску­пче­н­ня людей (пляж, дитя­чі май­дан­чи­ки), забо­ро­не­но! Для кур­ців орга­ні­зо­ва­ні спе­ці­аль­ні місця для палі­н­ня.

У після­обі­дній час (14:00–16:00), а також після 23:00 забо­ро­не­но зді­йма­ти ґвалт і вклю­ча­ти голо­сно музи­ку.

Не зали­шай­те у номе­рі коштов­ні речі! За збе­ре­же­н­ня коштов­них речей, коштов­но­стей, гро­шей, зали­ше­них у номе­рі під час вашої від­су­тно­сті, адмі­ні­стра­ція від­по­від­аль­но­сті не несе.

Пере­кон­ли­ве про­ха­н­ня не вино­си­ти пре­дме­ти побу­то­во­го кори­сту­ва­н­ня (покри­ва­ла, рушни­ки, посуд) за межі номе­ра, а також при­мі­щень гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня.

Забо­ро­не­но пере­бу­ва­н­ня на тери­то­рії ком­пле­ксу собак вагою понад 10 кг та кішок. За зна­хо­дже­н­ня жив­но­сті на тери­то­рії пля­жу перед­ба­че­ний штраф, вста­нов­ле­ний адмі­ні­стра­ці­єю.

У день виїзду потрі­бно звіль­ни­ти номер не пізні­ше 9:00 ран­ку. У разі необ­хі­дно­сті затри­ма­ти­ся на тери­то­рії ком­пле­ксу дов­ше вище­за­зна­че­но­го часу звер­ні­ться до адмі­ні­стра­ції. Вам нада­дуть при­мі­ще­н­ня для збе­рі­га­н­ня бага­жу.