Меню

Дітям

Зав­дя­ки вели­ко­му май­дан­чи­ку з міні-пар­ком атра­кціо­нів, де щодня про­хо­дять весе­лі ані­ма­цій­ні про­гра­ми, а також зав­дя­ки без­лі­чі інших ігро­вих зон для дітей будь-яко­го віку, дітям буде ніко­ли суму­ва­ти, що гаран­тує справ­жній від­по­чи­нок для їх батьків, бабусь, і діду­сів!

Дитяча кімната

Про­сто хоче­те побу­ти нао­дин­ці та не зна­є­те чим зайня­ти свою мале­чу? Ми подба­ли про це! В нашій дитя­чій кім­на­ті на малю­ків чека­ють різно­ма­ні­тні роз­ва­жаль­ні, актив­ні та роз­ви­ва­ю­чі ігри з наши­ми весе­ли­ми ані­ма­то­ра­ми, ціка­ві заня­т­тя за інте­ре­са­ми, пере­гляд муль­тфіль­мів та без­ліч ігра­шок!

Більше розваг / Додаткові дитячі розваги

Якщо Ігро­ві май­дан­чи­ки та дитя­ча кім­на­та вже набри­дли і не викли­ка­ють інте­ре­су у ваших малю­ків, тоді про­по­ну­є­мо дода­ти кра­пель­ку екс­три­му: до послуг моло­дих гостей вело­си­пе­ди, еле­ктро­ка­ри, само­ка­ти, бату­ти, м’ячі, раке­тки та бага­то інших ціка­вих роз­ваг!

Кіно чи ігровий всесвіт?

Для батьків їх діти зав­жди малень­кі, але все ж таки, якщо вашій “кри­хі­тці” вже дав­но не ціка­во гра­ти з ані­ма­то­ра­ми на дитя­чо­му май­дан­чи­ку, чи стри­ба­ти на бату­ті, то “При­мор­ська Гала­тея” подба­ла і про це!

До ваших послуг роз­ма­ї­т­тя муль­тфіль­мів та кіно в нашо­му кіно­за­лі! А якщо мале­чі більш до впо­до­би пори­ну­ти у вір­ту­аль­ний все­світ після актив­но­го дня на пля­жі, то запро­шу­є­мо вас до нашо­го комп’ютерного клу­бу: тут и без­ліч новень­ких ігр для дітей будь-яко­го віку, і плей­стейшн і навіть оку­ля­ри вір­ту­аль­ної реаль­но­сті, для люби­те­лів гострих емо­цій.