Меню

Три басейна на будь-який смак

Полю­бля­є­те дозво­ли­ти собі від­по­чи­нок в м’якому шезлон­зі з кели­хом прохо­ло­дно­го коктей­лю, попла­ва­ти в кри­шта­ле­во чистій мор­ській воді в басей­ні, чи зану­ри­ти­ся в тися­чі буль­ба­шок джа­ку­зі під від­кри­тим небом? Тоді запро­шу­є­мо вас до нашо­го релакс-куто­чку біля басей­ну!

Релакс-куточок коло басейну

Тіньо­ві наві­си, що захи­стять вас від сон­ця та дозво­лять кон­тро­лю­ва­ти рівень засма­ги, ком­фор­тні шезлон­ги зі зру­чни­ми матра­ца­ми, вида­ча сві­жих рушни­ків, при­єм­на музи­ка, бар, душ та туа­ле­ти – все це саме про ком­фор­тний від­по­чи­нок та релакс біля бас­сей­ну!

Великий бассейн

Для вас є вели­кий басейн з мор­ською водою, в яко­му, на від­мі­ну від моря з його хви­ля­ми (або навіть штор­ма­ми), зав­жди зати­шок і штиль.

Дитячий бассейн

Про діто­чок ми також не забу­ли! До послуг мале­чі дитя­чий басейн гли­би­ною 70 см з мор­ською водою, піді­грі­тою до опти­маль­ної тем­пе­ра­ту­ри.

Джакузі

Джа­ку­зі-і-і-і! Одне це сло­во викли­кає вибух при­єм­них емо­цій і нала­што­вує на релакс! Роз­слаб­те­ся та дозволь­те буль­ба­шкам про­ма­са­жу­ва­ти вас як слід!

Супер-очищення

Наш бас­сейн осна­ще­ний інно­ва­цій­ною систе­мою очи­ще­н­ня, що дозво­ляє зве­сти до міні­маль­но­го рів­ня кіль­кість хімі­чних домі­шок, а також кон­тро­лює рівень Ph, все це позба­вить вас будь-яких пере­жи­вань щодо без­пе­ки вашо­го здо­ро­вья та здо­ро­вья вашої мале­чі.